Evropský leader v produkci malířských válečků a příslušenství …

Všeobecné prodejní a dodací obchodní podmínky

Všeobecné prodejní a dodací obchodní podmínky

1.          ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1      Tyto všeobecné prodejní a dodací obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se vztahují na úpravu práv a povinností mezi společností I P C plast spol. s r.o., se sídlem Palackého 753, 394 68 Žirovnice, IČ 00515566, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. C17 jako prodávajícím (dále jen „Prodávající“) a zákazníkem Prodávajícího jako kupujícím (dále jen „Kupující“) při prodeji zboží realizovaném na základě kupní smlouvy uzavřené zpravidla na základě přijetí a potvrzení objednávky Kupujícího Prodávajícím (dále jen „smlouva“).

1.2      VOP jsou nedílnou součástí smlouvy. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním VOP.

 

2.          UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1      Smlouva je uzavřena okamžikem potvrzení objednávky Kupujícího Prodávajícím.

2.2      Objednávku může Kupující učinit osobně, telefonicky či prostřednictvím e-mailu.

2.3      Kontaktní e-mail Prodávajícího je info@ipcplast.cz.

2.4      Prodávající potvrdí objednávku Kupujícímu písemně prostřednictvím e-mailu nejpozději do tří (3) pracovních dnů od jejího obdržení. Součástí potvrzení je specifikace objednaného zboží, uvedení platných cen a určení dodacích podmínek a dodacího termínu.

2.5      Určení platebních a dodacích podmínek probíhá podle INCOTERMS® 2010.

2.6      Objednávka, která byla učiněna ústně či telefonicky, je platná v rozsahu písemného potvrzení objednávky Prodávajícím.

2.7      Dokud nebyla objednávka Kupujícího ze strany Prodávajícího písemně potvrzena, je nezávazná.

 

3.          KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1      Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu za objednané zboží kupní cenu ve výši stanovené ve smlouvě (dále je „kupní cena“).

3.2      Nestanoví-li smlouva jinak, kupní cena uvedená ve smlouvě zahrnuje cenu zboží, balné a náklady předání zboží Kupujícímu v místě sídla Prodávajícího.

3.3      Kupní cenu nebo její část stanovenou ve smlouvě uhradí Kupující na základě faktury vystavené Prodávajícím bezhotovostním převodem na účet Prodávajícího uvedený na faktuře, v měně uvedené na faktuře a na své náklady, a to ve lhůtě určené v potvrzení objednávky. V případě, že je platba prováděna ze země mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor, je Kupující při bezhotovostním převodu povinen zadat kód úhrady bankovních poplatků OUR, a není-li to možné, pak kód SHA. Zbývající část kupní ceny uhradí Kupující ve lhůtě uvedené v potvrzení objednávky. Uhrazení kupní ceny v plné výši je předpokladem pro dodání zboží Kupujícímu.

3.4      V případě prodlení se zaplacením kupní ceny nebo její části je Prodávající oprávněn vyúčtovat Kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně za každý i jen započatý den prodlení až do úplného zaplacení a Kupující je povinen takto vyúčtovaný úrok z prodlení Prodávajícímu uhradit.

3.5      Pokud okolnosti na straně Kupujícího, vnější okolnosti nezávisející na vůli Prodávajícího či jiné vážné důvody způsobí, že dodání zboží Kupujícímu bude vyžadovat vynaložení vyšších nákladů, je Prodávající oprávněn přistoupit k jednostrannému zvýšení kupní ceny a kupní cenu včetně zvýšených nákladů vyúčtovat Kupujícímu. Kupující je povinen cenu vyúčtovanou dle věty první Prodávajícímu uhradit.

 

4.          DODACÍ PODMÍNKY

4.1      Nestanoví-li smlouva jinak, dodání zboží se uskutečňuje podle dodací parity EXW INCOTERMS® 2010 (předání zboží Kupujícímu nebo Přepravci zajištěnému Kupujícím v sídle Prodávajícího). Zboží je dodáváno na náklady a nebezpečí Kupujícího. Dopravu zboží zajišťuje kupující nebo jím zmocněná třetí osoba. V případě, že tato podmínka nebude ze strany Kupujícího dodržena, bude Prodávající požadovat na Kupujícím náhradu škody vzniklou v důsledku nedodržení této podmínky. 

4.2      Dodací lhůta je 3 – 6 týdnů ode dne doručení písemného potvrzení objednávky Prodávajícím.

Určení termínu dodání je součástí potvrzené objednávky.

4.3      Dodací lhůta se prodlužuje o přiměřenou dobu v případě, že brání Prodávajícímu ve splnění povinnosti

a)       mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli podle § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), nebo

b)      prodlení Kupujícího se splněním jeho povinnosti

4.4      V případě prodlení Prodávajícího s dodáním zboží z jiného důvodu než důvodu uvedeného v článku 4.3 je Kupujícího oprávněn stanovit Prodávajícímu přiměřenou náhradní lhůtu pro splnění povinnosti a po marném uplynutí této lhůty je Kupující oprávněn od smlouvy odstoupit.

4.5      V případě prodlení Kupujícího se splněním jeho závazků ze smlouvy je Prodávající oprávněn dle svého uvážení dočasně pozastavit dodání zboží Kupujícímu, podmínit dodání zboží zaplacením zálohy či úhradou kupní ceny do termínu stanoveného Prodávajícím nebo po poskytnutí náhradní lhůty pro splnění povinnosti Kupujícího marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupit.

4.6      Zboží je dodáváno v celých obalových jednotkách. Minimální hodnota jedné objednávky činí 5.000 EUR (slovy: „pět tisíc EUR“).

4.7      Nedosahuje-li objednávka zboží limitu uvedeného v článku 4.6 těchto VOP nebo má-li být dodáno zboží upravené na přání Kupujícího, bude dodání probíhat dle podmínek dohodnutých ve smlouvě.

4.8      Přípustná množstevní odchylka činí +/- 10% od objednaného množství zboží. Dodání zboží v rámci této odchylky není vadný plněním a neopravňuje Kupujícího k odmítnutí zboží.

4.9      Je-li Kupující v prodlení s převzetím zboží připraveného k expedici, je Prodávající oprávněn zboží uskladnit na účet a riziko Kupujícího. Za dobu prodlení s převzetím zboží je Prodávající oprávněn vyúčtovat Kupujícímu náklady úschovy zboží ve výši 0,5 EUR /1 paletu /den úschovy a Kupující je povinen takto vyúčtované náklady úschovy zboží uhradit.

4.10  V případě, že Kupující bezdůvodně odmítne převzít zboží, které je připraveno k odběru a o jehož připravenosti k odběru byl Prodávajícím vyrozuměn, je Prodávající oprávněn vyúčtovat Kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 % z ceny zboží a Kupující je povinen takto vyúčtovanou smluvní pokutu Prodávajícímu uhradit. Smluvní pokuta je splatná do 15dnů od doručení výzvy k jejímu zaplacení Kupujícímu.

 

5.          NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA

5.1      Nestanoví-li smlouva jinak, Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží v okamžiku převzetí zboží, ne však dříve než bude v plné výši uhrazena kupní cena.

 

6.          ODPOVĚDNOST ZA VADY

6.1      Není-li dále stanoveno jinak, řídí se práva z vadného plnění občanským zákoníkem.

6.2      Vady množství je Kupující povinen reklamovat bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 dnů od převzetí zboží.

6.3      Vady kvality je Kupující povinen reklamovat bezodkladně po zjištění vady, nejpozději však do 6 měsíců od převzetí zboží.

6.4      Reklamaci vad je Kupující povinen učinit u Prodávajícího písemně.

6.5      Prodávající je povinen vydat Kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

7.          ŠKODY PŘI PŘEPRAVĚ

7.1      Zjistí-li Kupující škody na zboží, které vznikly v důsledku přepravy zboží, je Kupující povinen si před vykládkou zboží od přepravce vyžádat potvrzení o škodách vzniklých při přepravě zboží. Zjištěné škody je Kupující povinen vyplnit do tiskopisu nákladního listu CMR (dále jen „dokument CMR“). Takto vyplněný dokument CMR bude sloužit jako podklad pro uplatnění náhrady škody u přepravní společnosti.

 

8.          OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1      Kupující bere na vědomí, že osobní údaje uvedené v jím odeslané a Prodávajícím potvrzené objednávce nebo údaje Prodávajícímu poskytnuté kdykoliv v průběhu existence smluvního vztahu budou Prodávajícím zpracovávány v rozsahu nezbytně nutném za účelem plnění povinností ze smlouvy, jejíž stranou je Kupující, a uplatňování nároků z tohoto smluvního vztahu vyplývajících a za účelem nezbytnosti dodržení zákonných povinností, které se na Prodávajícího vztahují. Zpracovávané údaje budou Prodávajícím uchovávány po dobu nezbytně nutnou.

8.2      Kupující je oprávněn vyžádat si přístup k údajům uvedeným v čl. 8.1, nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování.

 

9.          ROZHODNÉ PRÁVO

9.1      Tyto VOP a smlouva uzavřená na jejich základě a práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy vyplývající se řídí právním řádem České republiky.

9.2      Soudem příslušným k řešení případných sporů ze smlouvy je soud určený dle sídla Prodávajícího.

 

10.   ÚČINNOST VOP

10.1  Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1. 1. 2020.